Skip to main content

Identification of Particle Critical Parameters for Screen Shielding of Vehicles and Orbital Stations

Chistov, V. 1, Grigal, P. 1, Lyubimov, V. 1, Pidzhakov, P. 1, Taranov, A. 1, Zamishlyaev, B. 1, Lukiyashchenko, V. 1, Ulanov, E. 1, Lakovlev, M. 1, Sokolov, V. G. 1, Blagun, V. 1, Levitski, Yu.1
Affiliation data not available1

Document details

Publishing year1997 PublisherESA Publishing typeConference Name of conference2nd European Conference on Space Debris
Pagesn/a Volume
2
Issue
1
Editors
B. Kaldeich-Schürmann and B. Harris

Abstract

Preview of abstract not available.

Preview